Itangazo ry'usaba guhindurirwa amazina mu gitabo cy'Irangamimerere.

 Inshamake   Uwitwa NIYONZIMA NIYONGABO Francois Xavier mwene BUHIRIKE Antoine na NYIRAKAMENYERO arasaba guhindurirwa amazina.

Itangazo ry'usaba guhindurirwa amazina mu gitabo cy'Irangamimerere.

 Inshamake   Uwitwa NIYONZIMA NIYONGABO Francois Xavier mwene BUHIRIKE Antoine na NYIRAKAMENYERO arasaba guhindurirwa amazina.

Umusare - Amakuru mu buryo utamenyereye.

 

INGINGO Z'INGENZI Z'URWANDIKO RWA NIYONZIMA NIYONGABO Francois Xavier RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa NIYONZIMA NIYONGABO Francois Xavier mwene BUHIRIKE Antoine na NYIRAKAMENYERO Elena utuye mu Mudugudu wa i Buhoro, Akagari ka Kibagabaga, Umurenge wa Kimironko, Akarere ka Gasabo Umujyi wa Kigali;

Yasabye uburenganzira bwo kuvana izina rye XAVIER mu mazina asanganywe NIYONZIMA  NIYONGABO Francois Xavier  akitwa NIYONZIMA NIYONGABO Francois mu Irangamimrere;

Impamvu atanga ni uko afite amazina menshi bituma izina Xavier ribura aho rijya ku buryo hari ibyangombwa bye ritagaragaraho;

Akabaasaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n'amategeko, kuvana izina Xavier mu mazina asanganywe; NIYONZIMA NIYONGABO Francois Xavier

Bityo akitwa NIYONZIMA NIYONGABO Francois mu gitabo cy'Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y'Ivuka.

 

GIRICYO UBIVUGAHO


Iyi nkuru ntiravugwaho!