Itangazo rya UMUBYEYI MUKAZANA Marie Aimee usaba guhindurirwa izina mu gitabo cy'Irangamimerere.

 Inshamake   Uwitwa Uwitwa UMUBYEYI MUKAZANA Marie Aimee mwene MUKAZANIWA Hypolite na MUSABYIMANA Esther arasaba guhindurirwa amazina.

Itangazo rya UMUBYEYI MUKAZANA Marie Aimee usaba guhindurirwa izina mu gitabo cy'Irangamimerere.

 Inshamake   Uwitwa Uwitwa UMUBYEYI MUKAZANA Marie Aimee mwene MUKAZANIWA Hypolite na MUSABYIMANA Esther arasaba guhindurirwa amazina.

Umusare - Amakuru mu buryo utamenyereye.

INGINGO Z'INGENZI Z'URWANDIKO RWA UMUBYEYI MUKAZANA Marie Aimee RUSABA GUHINDURA IZINA.


Uwitwa UMUBYEYI MUKAZANA Marie Aimee mwene MUKAZANIWA Hypolite na MUSABYIMANA Esther  utuye mu Mudugudu wa Ubumenyi, Akagari ka Bwerankoli, Umurenge wa Kigarama, Akarere ka Kicukiro mu Mujyi wa Kigali ubarizwa kuri telefoni No 0788474131/0781598284 arasaba uburenganzira bwo guhindura amazina asanganywe UMUBYEYI MUKAZANA Marie Aimee, agasimbuza izina Marie izina Mary, akitwa UMUBYEYI MUKAZANA Mary Aimee mu Irangamimrere.


Impamvu atanga ni uko izina Mary ariryo zina ryagiye ryandikwa mu byangombwa bye by’ishuli kuva atangira kwiga abanza mu gihugu cya Uganda. Izina Marie yari yariswe n’ababyeyi be rihinduka Mary kubera gukoresha gusa ururimi rw’icyongereza. 


Indi mpamvu nuko ashaka kugira umwirondoro umwe ku byangombwa bye byose.


Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n'amategeko, guhindura izina Marie akarisimbuza Mary mu mazina asanganywe UMUBYEYI MUKAZANA Marie Aimee bityo akitwa UMUBYEYI MUKAZANA Mary Aimee mu gitabo cy'Irangamimerere kirimo inyandiko ye y'Ivuka.

GIRICYO UBIVUGAHO


Iyi nkuru ntiravugwaho!