Itangazo rya IKUZE Marie Fidele usaba guhindurirwa amazina mu gitabo cy'Irangamimerere.

 Inshamake   Uwitwa IKUZE Marie Fidele mwene NSENGIMANA Epahrodite na MUKAKARINDA Helene arasaba guhindurirwa amazina.

Itangazo rya IKUZE Marie Fidele usaba guhindurirwa amazina mu gitabo cy'Irangamimerere.

 Inshamake   Uwitwa IKUZE Marie Fidele mwene NSENGIMANA Epahrodite na MUKAKARINDA Helene arasaba guhindurirwa amazina.

Umusare - Amakuru mu buryo utamenyereye.

INGINGO Z'INGENZI Z'URWANDIKO RWA IKUZE MARIE FIDELE RUSABA GUHINDURA IZINA.


Uwitwa IKUZE Marie Fidele mwene NSENGIMANA Epahrodite na MUKAKARINDA Helene utuye mu Mudugudu wa Sabaganga, Akagari ka Nyanza, Umurenge wa Gatenga, Akarere ka Kicukiro, Umujyi wa Kigali; arasaba uburenganzira bwo kongera izina NSENGIMANA mu mazina asanganywe ariyo IKUZE Marie Fidele maze akitwa NSENGIMANA IKUZE Marie Fidele mu Irangamimrere.


Impamvu atanga ni uko NSENGIMANA ari izina rya se umubyara, kandi rikaba ari n’izina ry’umuryango.


Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n'amategeko, kongera izina NSENGIMANA mu mazina asanganywe bityo akitwa NSENGIMANA IKUZE Marie Fidele mu gitabo cy'Irangamimerere kirimo inyandiko ye y'Ivuka.

GIRICYO UBIVUGAHO


Iyi nkuru ntiravugwaho!